<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11556135\x26blogName\x3dfor+a+moment\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://guario.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://guario.blogspot.com/\x26vt\x3d8883002381500247543', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

POEM-Rindu

Rinduku rindu cakrawala kepada mentari

Yang membenamkannya

Bulat-bulat

Rinduku rindu ombak kepada pantai

Yang mengikis pasirnya

Butir demi butir

Rinduku rindu nyiur kepada angin

Yang melambaikan pucuknya

Ayun-mengayun

Rinduku rindu nelayan kepada laut

Yang berseru dalam setiap lamunan ombak

Yang berbisik dalam desahan angin

Hingga biduk menjejak buih

Melarungkan buritan

Menentang angin

Ke tempat surya melongokkan kepala

Rindu itu kan berlabuh

Pantai Taluk, kala rindu dan samudera bersekutu

Rinduku rindu cakrawala kepada mentari

Yang membenamkannya

Bulat-bulat

Rinduku rindu ombak kepada pantai

Yang mengikis pasirnya

Butir demi butir

Rinduku rindu nyiur kepada angin

Yang melambaikan pucuknya

Ayun-mengayun

Rinduku rindu nelayan kepada laut

Yang berseru dalam setiap lamunan ombak

Yang berbisik dalam desahan angin

Hingga biduk menjejak buih

Melarungkan buritan

Menentang angin

Ke tempat surya melongokkan kepala

Rindu itu kan berlabuh

Pantai Taluk, kala rindu dan samudera bersekutu


« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

»

Post a Comment